/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Főmenü
Területeim
Főmenü
További szolgáltatások
Főmenü
Hasznos tudnivalók
Vásárlás
Adás
Hasznos hivatkozások
Segítségre van szüksége?
Üdvözöljük, azonosítsa magát
  Hirdetés feladása
Területeim
Bejelentkezés
Új ezen a webhelyen?

ÁÉF

Jelen Általános Értékesítési Feltételek tárgya azoknak az általános módozatoknak és feltételeknek a meghatározása, amelyek szerint az VIA MOBILIS, (a B 408 901 916 cégjegyzékszám alatt a mirecourt-i cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett, 55 000 euró tőkéjű egyszerűsített részvénytársaság (SAS), melynek székhelye a Le moulin Collot 88500 Ambacourt Franciaország cím alatt található) – a www.via-mobilis.fr, a www.európa-teherauto.com, a www.európa-munkagepek.com, a www.európa-anyagmozgatogepek.com és a europa-mezogazdasagigepek.hu honlapok szerkesztője – a Felhasználóknak fizetős apróhirdetés-megjelentetési szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújt az apróhirdetések VIA MOBILIS honlapjain történő közlése érdekében.
1. Az Általános Értékesítési Feltételek elfogadása
A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó elfogadja a jelen Általános Értékesítési Feltételeket. Az elfogadás megtörténhet azáltal, hogy a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy elolvasta az Általános Értékesítési Feltételeket. Ugyancsak az Általános Értékesítési Feltételek elfogadásának minősül azonban a Szolgáltatásnak a Felhasználó általi puszta igénybevétele. A Szolgáltatást kizárólag azok a személyek vehetik igénybe, akik a francia jog szerinti cselekvőképességgel rendelkeznek. Az VIA MOBILIS bármikor módosíthatja a jelen Általános Értékesítési Feltételeket, mely módosítások az VIA MOBILIS valamennyi weboldalán történő lehető legkorábbi közzétételt követően léphetnek hatályba. A Felhasználó felelőssége, hogy rendszeresen tájékozódjon az Általános Értékesítési Feltételeknek az VIA MOBILIS által közzétett legutolsó változatáról. Az VIA MOBILIS a Felhasználó általi valamennyi bejelentkezés alkalmával vélelmezi a Feltételek egyúton történő elfogadását. Az Általános Értékesítési Feltételek időközbeni módosulása esetén a Felhasználóval való szerződéskötés időpontjában hatályos Feltételek maradnak irányadóak az adott szerződés tekintetében. A Felhasználó felelőssége, hogy a jelen Általános Értékesítési Feltételek szerződéskötéskor hatályos egy példányát megőrizze.
Amennyiben a Felhasználó nem tartja tiszteletben a jelen Általános Feltételekben foglaltakat, az VIA MOBILIS a Szolgáltatáshoz való hozzáférést megtagathatja. Az Általános Értékesítési Feltételek jelen verziója 2018. június 5-én lépett hatályba. Hatályba lépésével automatikusan a korábbi verzió helyébe lépett és hatályon kívül helyezte azt.
2. A Szolgáltatás leírása
A Szolgáltatás keretében a felhasználó díj fejében apróhirdetéseket jelentethet meg, amelyeket az VIA MOBILIS az általa üzemeltetett honlapokon közzétesz.
3. A hirdetések elhelyezése és a Szolgáltatás időtartama
3.1. A hirdetések szerkesztése a Felhasználók felelőssége. A vitás helyzetek elkerülése érdekében az VIA MOBILIS arra ösztönzi Felhasználóit, hogy győződjenek meg hirdetéseik helyességéről már azok első megjeletentését megelőzően.
3.2. A Felhasználó a honlapokon online elérhető űrlap kitöltésével és jóváhagyásával jelentethet meg hirdetéseket. Az űrlap jóváhagyása a hirdetési kérés azonnali regisztrációját vonja maga után.
3.3. Mivel a rendszer automatikusan regisztrálja a hirdetési kéréseket az űrlap jóváhagyását követően, azok Felhasználóink általi visszavonására nincs lehetőség.
3.4. A szolgáltatás időtartama
Előfizetéses: az előfizetés ideje alatt a hirdetés addig marad a honlapon, amíg a Felhasználó el nem távolítja azt. A Felhasználó bármikor hozzáférhet a felhasználói felülethez, amelyen keresztül lehetősége van a hirdetés törlésére. Egységáras: a hirdetés harminc (30) napig marad a honlapon. A Felhasználó bármikor hozzáférhet a felhasználói felülethez, amelyen keresztül lehetősége van a hirdetés törlésére. A közzétételt legalább harminc (30) napos tartamra kell megfizetni, akkor is, ha a Felhasználó ezen idő alatt eltávolítja a hirdetést.
3.5. A hirdetés módosítása
A közzététel tartama alatt a Felhasználó bármikor módosíthatja hirdetését felhasználói felületén keresztül.
4. A Felhasználó kötelezettségvállalása
A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a lehető legpontosabban írja le a járművet vagy gépet, amelyet el szeretne adni. Ha a megjelenés időtartama alatt eladásra kerül sor, a Felhasználó kötelezi magát a hirdetés azonnali törlésére. A Felhasználó továbbá kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a hirdetésben szereplő információk:
igazak és nem ferdítik el a valóságot – csalárdságtól mentesek és
nem kapcsolódik hozzájuk utánzott vagy lopott árucikkek eladása – nem sértik harmadik személyek szerzői jogait, szabadalmi jogait, védjegyeit, üzleti titkait, egyéb szellemi tulajdonjogait, titoktartási kötelezettséget vagy személyiségi jogokat – nem sértenek semmilyen jogszabályt (beleértve többek között: az exportellenőrzéssel, a fogyasztóvédelmmel, a tisztességtelen versennyel, a diszkriminarív üzleti gyakorlattal vagy a tisztességtelen reklámmal kapcsolatos jogszabályokat).
5. Felelősségvállalás
A megjelentetett hirdetések szerkesztése és feltöltése a hirdetés szerzőjének felelőssége. Az VIA MOBILIS nem vállal semmilyen felelősséget a hirdetésekben szereplő információk pontosságáért vagy helyességéért. A hirdetések a Felhasználó felelőssége alatt jelennek meg. Az VIA MOBILIS honlapjai kizárólag hordozóként szolgálnak a megjelentetett apróhirdetések számára. A Felhasználó felelősséget vállal minden, hirdetései tartalmából eredő esetleges kárért, valamint jótáll a kapcsolódó követelésekért. Az VIA MOBILIS semmilyen esetben sem vesz részt az eladók és a vevők közötti ügyletekben.
⏎Az VIA MOBILIS-nak nem áll módjában befolyásolni a honlapjain meghirdetett árucikkek minőségét, biztonságosságát, jogszerűségét, a feltöltött hirdetések tartalmának valósságát vagy pontosságát, az eladóknak a nevezett javak vagy szolgáltatások eladására vonatkozó képességét, illetve a vevőknek a nevezett javak vagy szolgáltatások kifizetésére vonatkozó képességét illetően. Tekintet nélkül az előzőekben foglalt rendelkezésekre, a már esetlegesen kifizetett összeg visszafizetése mellett és bármely további kötelezettségvállalás nélkül az VIA MOBILIS fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül megtagadja azon hirdetések megjelentetését, amelyek jellegét, szövegét vagy ismertetését erkölcsi vagy üzleti érdekeibe ütközőnek véli. A Felhasználó vállalja, hogy harmadik személyek irányában helytáll az VIA MOBILIS felé minden olyan kárral, veszteséggel, keresetkieséssel, panasszal, felelősséggel és költséggel kapcsolatban, mely abból ered, hogy a Felhasználó a jelen Általános Értékesítési Feltételekbe ütköző hirdetést helyezett el az VIA MOBILIS bármely oldalán.
6. A felelősség korlátozása
Az VIA MOBILIS minden tőle telhetőt megtesz, hogy az apróhirdetési szolgáltatást működőképes állapotban tartsa. Ugyanakkor – a tőle elvárható legnagyobb fokú gondosság tanúsítása mellett – az VIA MOBILIS-nek nem áll módjában garantálni a megszakítás nélküli működést, illetve a szolgáltatás folyamatosságát. Ennek megfelelően az VIA MOBILIS nem vonható felelősségre olyan hibákért, amelyek a Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételével vagy a Szolgáltatás elérésének ellehetetlenülésével kapcsolatosak, továbbá nem köteles megtéríteni az ilyen hibákból eredő esetleges károkat (költségek, nyereségvesztés, adatvesztés illetve közvetlen vagy közvetett károk). Az VIA MOBILIS sem közvetlenül sem közvetetten nem vonható felelősségre a francia polgári törvénykönyv (az 1641. és az azt követő szakaszok) általános rendelkezései által szabályozott ügyletekkel kapcsolatban.
Hasonlóképpen, az VIA MOBILIS nem vonható felelősségre az internet használatából, nevezetesen a szolgáltatás megszakadásából, külső behatolásból vagy informatikai vírusok jelenlétéből eredő bármely hátrányért vagy kárért.
7. Árak és fizetés
Az egyszeri hirdetések feladásának ára az egyes honlapokon meghatározott, és szükség esetén magában foglalja az alkalmazandó általános forgalmi adót. A fizetés azonnal történik. Az VIA MOBILIS azonnali fizetés illetve az Általános Értékesítési Feltételekbben foglalt határidőket megelőző fizetés fejében nem szándékozik semmilyen árengedményt biztosítani. Az előfizetés árát az VIA MOBILIS általa kiállított és a Felhasználó által aláírt árajánlat szerint számlázza ki. Az VIA MOBILIS fenntartja a jogot, hogy díjait bármikor módosítsa. Ilyen esetben a Felhasználó e-mailben értesítést kap, és az új díjat tartalmazó számlájának kibocsátásától számított egy (1) hónap határidő áll rendelkezésére, hogy megrendelését törölje, tértivevényes ajánlott levélben. Amennyiben az egy (1) hónapos határidő letelik, és a Felhasználó nem törli megrendelését, úgy a Felhasználóra az új árak vonatkoznak. Az árajánlatok a kézhezvételüktől számított tizenöt (15) napig érvényesek. A Feleknek a Felhasználó által aláírt árajánlatba foglalt ellenkező megegyezését kivéve, a számlák a Felhasználó általi kézhezvételükkor azonnal fizetendők. Amennyiben a Felhasználó nem teljesíti fizetési kötelezettségét, az ebből a magatartásból eredő kezelési költség a Felhasználót terheli. A francia kereskedelmi törvénykönyv L4441-6 számú szakaszának megfelelően, fizetési késedelem esetén, a mindenkori törvényes kamatláb háromszorosát kitevő kártérítési összeg, valamint negyven (40) euró behajtási költségként felszámított egységes átalányban meghatározott kártérítési összeg követelhető. A következő fizetési módok elfogadottak: fizetés bankkártyával: a fizetés a Crédit Mutuel és a Payment Services Ingenico által üzemeltetett biztonságos honlapokon keresztül történik; Banki csekkel történő fizetés: banki csekkel történő fizetés esetén az VIA MOBILIS jóváhagyja a hirdetést, amint megérkezett a csekk a következő címre: VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt, Franciaország; fizetés a Paypalon keresztül: a fizetés teljesítése után azonnal számlát állítunk ki; fizetés banki átutalással; fizetés beszedési megbízással. A 2000. március 13-i francia törvény rendelkezése szerint a bankkártyaadatok online megadása és a megrendelés végső jóváhagyása a megrendelés teljességének bizonyítékául szolgálnak, és esedékessé teszik a megrendelés összegét. Ez a jóváhagyás aláírásnak és a honlapon végrehajtott összes műveletbe történő kifejezett beleegyezésnek minősül. Bankkártyával való visszaélés esetén, kérjük, hogy a visszaélés megállapítását követően azonnal vegye fel a kapcsolatot az VIA MOBILIS ügyfélszolgálatával a +33 (0)3 29 29 29 30-as telefonszámon. Az VIA MOBILIS informatikai rendszerében ésszerűen elvárható biztonsági intézkedések megtétele mellett tárolt informatizált nyilvántartások a Felek között létrejött kommunikáció, megrendelések és fizetések bizonyítékaként tekintendők. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy azokat az eseteket kivéve, ahol az VIA MOBILIS nyilvánvaló hibát vét, az informatikai illetve elektronikus adathordozókon tárolt adatok bizonyítékként szolgálhatnak a Felhasználó megrendeléseivel kapcsolatban. Az informatikai illetve elektronikus adathordozókon tárolt adatok hitelt érdemlő bizonyítéknak minősülnek és ennélfogva ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek és ugyanúgy kezelendők, mint az írott formában elkészített, kapott vagy tárolt bármely dokumentumok. A megrendelőlapok és a számlák archiválása megbízható és időtálló hordozón történik olyan módon, hogy a francia polgári törvénykönyv 1348. szakaszának megfelelő hiteles és időtálló példánynak feleljen meg.
8. Kreditek
A Felhasználó krediteket vásárolhat láthatósági opciók használata, vagy hirdetések feladása céljából. Minden kredit tizenkét (12) hónapig érvényes. Ez az érvényességi idő tizenkét (12) hónappal automatikusan meghosszabbodik minden kreditcsomag vásárlásával. A megvásárolt vagy ajándékba kapott kreditek árának visszatérítése semmilyen esetben nem lehetséges.
9. Előfizetés
Az VIA MOBILIS szolgáltatására történő előfizetés havi előfizetés. Az előfizetés hallgatólagos beleegyezéssel megújítható. A Felhasználó bármikor lemondhatja előfizetését, erre irányuló kérését tértivevényes levél formájában kell eljuttatnia az VIA MOBILIS , Le moulin Collot 88500 Ambacourt France címre. Az előfizetői szerződés felmondási ideje (60) hatvan nap, melyet a levél VIA MOBILIS általi kézhezvételének postai bélyegző által megerősített időpontjától kell számítani.
10. Reklámbannerek
A Felhasználó az VIA MOBILIS webhelyein reklámhelyeket bérelhet a reklámkampányban foglalt árajánlatban meghatározott időtartamra. A reklámbanner közzétételére az azzal kapcsolatban kibocsátott számla kifizetése után kerül sor. Szerződésbe foglalt egyéb megállapodás hiányában az VIA MOBILIS által a hirdető ügyfél számára létrehozott reklámbannerek az VIA MOBILIS tulajdonában maradnak, és csak a reklámkampányban meghatározott célokra használhatók fel.
11. Személyes adatok
A honlapon kért személyes adatokat az VIA MOBILIS kereskedelmi célra nem használja fel. Az VIA MOBILIS kötelezi magát arra, hogy ezeket az adatokat harmadik személyeknek nem adja ki. Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy az információk ilyen automatizált feldolgozását a 1200686 hivatkozási szám alatt 2006.10.26-án bejelentettük a Francia Adatvédelmi Hatóságnak (CNIL). Az 1978. január 6-i módosított törvény értelmében a Felhasználónak a rá vonatkozó adatokat illetően hozzáférési, kifogásolási és helyesbítési joga van, melyet gyakorolhat közvetlenül az interneten, vagy postai úton az VIA MOBILIS vállalatnak a Le Moulin Collot – 88500 AMBACOURT FRANCE címre írva, vagy a következő elektronikus címre küldött üzenettel: info@via-mobilis.com. Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan gyűjti és használja az VIA MOBILIS qz Ön adatait, keresse fel honlapjainkon az „Adatvédelmi szabályzat” oldalt.
12. Vis maior
Egyik Fél sem vonható felelősségre, ha a szerződés teljesítését, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, a Felek ellenőrzési körén kívül eső körülmény, illetve a másik Fél vagy harmadik személy magatartása vagy valamely elháríthatatlan külső körülmény, úgy, mint társadalmi konfliktusok, a polgári vagy a katonai hatóságok közbelépése, természeti katasztrófák, tűzvész, vízkár, a telekommunikációs vagy az elektromos hálózat megszakítása késlelteti vagy akadályozza.
13. A képmáshoz fűződő jog
Amennyiben tértivevényes levél vagy a szerződéshez kapcsolt titoktartási záradék másképp nem rendelkezik, a képmáshoz és a névhez való jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően az Ügyfél felhatalmazza az VIA MOBILIS-t kommunikációjával és publikálásával összefüggésben képének (logó, térkép, hirdetések fényképei) használatára és reprodukálására.
14. Szellemi tulajdon
Az VIA MOBILIS honlapjának minden, akár vizuális, akár hangzó elemét, beleértve a mögöttes technológiát, szerzői jog, védjegyek és szabadalmak védik. Ezek az VIA MOBILIS kizárólagos tulajdonát képezik. A Felhasználóknak, akik saját honlappal rendelkeznek, amelyre saját használatra olyan egyszerű hivatkozást szeretnének elhelyezni, amely közvetlenül az VIA MOBILIS honlapjaira irányít, kötelezően az VIA MOBILIS előzetes írásos beleegyszését kell kérniük. A nem engedélyezett hivatkozásokat az VIA MOBILIS kérésére minden esetben el kell távolítani.
15. Időtartam
Jelen feltételek az VIA MOBILIS által kínált szolgáltatások online elérhetőségének teljes tartama alatt érvényesek.
16. Adatvédelem
Az VIA MOBILIS mindent megtesz a hálózatán kezelt adatok védelméért és biztonságáért. A honlapok ezért SSL (Secure Socket Layer) típusú biztonságos fizetési modult használnak.
17. Egyéb rendelkezések
Panaszok és kérelmek érvényesen az alábbi címen, írásban nyújthatók be:
VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt – France
Jelen szerződésre Franciaország jogszabályai irányadók. A Felek vállalják, hogy bármely, szerződés értelmezésével vagy teljesítésével kapcsolatos vita esetén törekedni fognak annak peren kívüli rendezésére, melyhez minden szükséges információt megosztanak egymással. Ha a vitát legfeljebb egy (1) hónapon belül nem sikerül békésen rendezni, a megrendelés megtételére vagy teljesítésére vonatkozó jogvita elbírálására kizárólagosan az Épinali Kereskedelmi Bíróság (le tribunal de commerce d’EPINAL) illetékes. Amennyiben az Ügyfél magánszemély, úgy az alperes lakóhelye szerint illetékes bíróság jogosult eljárni. A Felek lakcíme a Felhasználó esetében a megrendelőlapon szereplő cím, a Szolgáltatást nyújtó Fél esetében pedig a Szolgáltatást nyújtó Fél honlapján feltűntetett cím. Bármely, a szerződés kelte után létrejött dokumentum illetve a szerződésben foglaltak megváltoztatása csakis szabályszerűen keltezett, a Felek által aláírt, írásos szerződésmódosítás formájában alkalmas joghatás kiváltására. Ha a jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy jogerős bírósági döntés rendelkezése folytán semmissé válik, úgy az meg nem írtnak lesz tekintve, de nem vonja maga után a szerződés semmisségét, és a szerződés többi rendelkezésének érvényességén sem változtat. Önmagában, hogy valamely Fél nem követeli a szerződés valamely rendelkezésének alkalmazását, vagy belenyugszik annak nem teljesítésébe – akár folyamatosan, akár ideiglenesen –, nem értelmezhető úgy, hogy az adott Fél lemond az adott rendelkezésből következő jogairól.
18. Az VIA MOBILIS adatai
E-mail cím: info@via-mobilis.com Tel.: +33 3 29 29 29 30 Fax: +33 3 29 37 09 09 Székhely VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt – FRANCE – A B 408 901 916 cégjegyzékszám alatt a mirecourt-i cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett – APE-kód (tevékenységi azonosító): 6312Z – 55 000 € alaptőkével rendelkező egyszerűsített részvénytársaság (SAS) – Közösségi adószám: FR13408901916